preskoči na sadržaj

Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava

 > O Centru  > Natječaji

 

Na osnovu članka 48. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava, Zagreb, Prilaz Tomislava Špoljara 2, v.d. ravnateljica raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za prijam  u radni odnos

 

 

  1.  Pedagoga na određeno puno radno vrijeme  – jedan izvršitelj  – m/ž, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci

 

Uvjeti za prijam:

-  sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

 

  1.   Nastavnik stručno-teorijske nastave (inž. obućarske tehnologije) na određeno u polovici punog radnog  vremena  – jedan izvršitelj  – m/ž , uz probni rad u trajanju od tri mjeseci

 

 Uvjeti za prijam:

-  sukladno članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“, br. 1/96 i 80/99)

 

  1. Nastavnik stručno-teorijske nastave (geografije) na određeno u polovici punog radnog  vremena  – jedan izvršitelj  – m/ž, uz probni rad u trajanju od tri mjeseci

 

Uvjeti za prijam:

-  sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

 

 

  1. Nosač-pratitelj na određeno puno radno vrijeme  – jedan izvršitelj  – m/ž, uz probni rad u trajanju od mjesec dana

 

Uvjeti za prijam:

 

-  državljanstvo Republike Hrvatske

-  SSS/NKV završena srednja škola odgovarajućeg usmjerenja ili osnovna škola

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
 
1. životopis
2. dokaz o stečenom zvanju ( preslika diplome/svjedodžbe)
3. elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi Hrvatskog zavoda za mirovinsko    
    osiguranje
4. dokaz o državljanstvu  ( preslika domovnice )
5. uvjerenje o nekažnjavanju i nepokretanju kaznenog postupka ( ne starije od 6 mjeseci)   

              

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (m/ž).

 

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave u na adresu:

Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava, Zagreb, Prilaz Tomislava Špoljara 2, s naznakom «Za natječaj-ne otvaraj».

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

                                                                      

                                                                                                               Zagreb, 17. kolovoza 2017.godine

                                                                                               

                                                                       v.d. ravnateljice

                                                                   Renata Drobec-Munić, dipl.iur

                                                 

 

 
 


Na osnovu članka 48. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava, Zagreb, Prilaz Tomislava Špoljara 2, ravnateljica raspisuje

N A T J E Č A J

za prijam  u radni odnos

 

  1.  jednog noćnog odgajatelja s punim radnim vremenom na neodređeno vrijeme  – jedan izvršitelj  – m/ž

Uvjeti za prijam:

-  državljanstvo Republike Hrvatske

-  završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij iz područja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti

-  12 mjeseci radnog iskustva

-   položen stručni ispit

 

Uz prijavu natjecatelji trebaju priložiti slijedeće:

-       presliku domovnice

-       presliku diplome/svjedodžbe - dokaza o potrebnoj stručnoj spremi

-       presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu

-       preslika radne knjižice

-       uvjerenje o nekažnjavanju i da nije pokrenut istražni ili kazneni postupak

-       životopis

                  

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (m/ž).

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave u na adresu:

Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava, Zagreb, Prilaz Tomislava Špoljara 2,

S naznakom «Za natječaj».

 

Zagreb, 05.11.2014.                                                                      

                                                                                               


Na temelju članka 212. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” br.157/13) ,  članka  107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“  87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12.,  86/12., 126/12. i 94/13) te članka 48. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava dana 22.rujna 2014. raspisuje 

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos:

 

1.       Tajnik/tajnica (m/ž) - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, upražnjeni poslovi (puno radno vrijeme)   

UVJETI:

-          sveučilišni diplomski studij pravne ili stručni studij upravne struke

-          da ne postoji zapreka iz čl. 213 st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13)

-          12 mjeseci radno iskustvo

 

2.      Socijalni radnik/radnica (m/ž)  – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, upražnjeni poslovi/nepuno (20 sati tjedno)  radno vrijeme/

UVJETI:

-          diplomirani socijalni radnik/ca ili magistar/magistra socijalnog rada

-          da ne postoji zapreka iz čl. 213 st.1. Zakona o socijalnoj skrbi

-          12 mjeseci radno iskustvo

             

Uz prijavu  na natječaj potrebno je  priložiti:

- životopis,

            - dokaz o državljanstvu ,

- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma),

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za radno mjesto pod red.br.2

- uvjerenje nadležnog suda  da protiv podnositelja prijave nije pokrenut kazneni postupak        

- dokaz o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMIO)

                

Prijave mogu podnijeti osobe oba spola.

Stručne i opće sposobnosti podnositelja prijave koji ispunjavaju formalne uvjete propisane  natječajem utvrditi će se pisanom provjerom posebnih znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta I razgovorom  kod poslodavca .

Prijave  s potrebnom dokumentacijom (preslike dokumenata) o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu Centra u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama,   s naznakom „Za natječaj – tajnik“ odnosno “Za natječaj – socijalni radnik,  na adresu: Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava, Prilaz T.Špoljara 2, 10040 Zagreb

Prije donošenja odluke o izboru zatražiti će se izvornici dokumenata.

Nepotpune i nepravoremene prijave neće se razmatrati

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA: 112-01/14-01-19

URBROJ: 251-270-05-14-01

Zagreb,  22.09. 2014.

 

 

 

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA

PRILAZ TOMISLAVA ŠPOLJARA 2

10000 ZAGREB

POTREBE ZA RADNICIMA

Broj biltena: 218

ZAGREB, 15.11.2013

 

RADNI/A TERAPEUT/KINJA

 

Radno mjesto


Broj: 1073612


Mjesto rada: ZAGREB


Broj traženih radnika: 1


Vrsta zaposlenja: Na određeno; zamjena


Radno vrijeme: Puno radno vrijeme


Način rada: 2 smjene


Smještaj: Nema smještaja


Naknada za prijevoz: U cijelosti


Natječaj vrijedi od: 14.11.2013


Natječaj vrijedi do: 22.11.2013


 

Posloprimac


Razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska


Radno iskustvo: 1 godinu


Ostale informacije:

Potrebno položen stručni ispit. Najava na telefon 01 2911665 od 8 do 16 sati.
 


 

Poslodavac


Poslodavac: CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA


Kontakt:

  • osobni dolazak: PRILAZ T.ŠPOLJARA 2, 10040 ZAGREB
  • najava na telefon: 01 2911665

 

ZA REALIZACIJU OVE PRIJAVE ZADUŽEN JE SAVJETNIK:

DRAŽENKA PUCKO

ZAGREB, 15.11.2013

 

 

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA

PRILAZ TOMISLAVA ŠPOLJARA 2

10000 ZAGREB

POTREBE ZA RADNICIMA

Broj biltena: 218

ZAGREB, 15.11.2013

 

NASTAVNIK/CA STRUČNO TEORIJSKE NASTAVE GRAFIČKE STRUKE

 

Radno mjesto


Broj: 1073577


Mjesto rada: ZAGREB


Broj traženih radnika: 1


Vrsta zaposlenja: Na određeno; zamjena


Radno vrijeme: Puno radno vrijeme


Način rada: 2 smjene


Smještaj: Nema smještaja


Naknada za prijevoz: U cijelosti


Natječaj vrijedi od: 14.11.2013


Natječaj vrijedi do: 22.11.2013


 

Posloprimac


Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat


Radno iskustvo: 1 godinu


Ostale informacije:

Zapošljavanje prema čl. 105. st. 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Prednost kandidatima sa položenim stručnim ispitom. Telefonska najava od 8 do 16 sati.
 


 

Poslodavac


Poslodavac: CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA


Kontakt: najava na telefon: 01 2911665


 

ZA REALIZACIJU OVE PRIJAVE ZADUŽEN JE SAVJETNIK:

DRAŽENKA PUCKO

ZAGREB, 15.11.2013

 


 


U Zagrebu, 07.09.2012.

Na osnovu članka 48. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava, Ravnateljica raspisuje

 

N A T J E Č A J

za prijam u radni odnos

1. jednog nastavnika teorijske nastave (ekonomske grupe predmeta) s punim radnim vremenom na neodređeno  vrijeme  - m/ž

Uvjeti za prijam:

- državljanstvo Republike Hrvatske

-  diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički stručni studij ekonomije

- 12 mjeseci radnog iskustva/ iznimno se mogu javiti osobe bez radnog iskustva

- odgovarajuće  pedagoške kompetencije (pedagoško- psihološko obrazovanje)

- stručni ispit

Sukladno članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99, 86/12).

2. jednog nastavnika teorijske nastave - profesora matematike s punim radnim  vremenom na neodređeno vrijeme – m/ž

Uvjeti za prijam:

-državljanstvo Republike Hrvatske

- diplomski sveučilišni studij matematike/ VSS  ili odgovarajući diplomski specijalistički stručni studij– prof.matematike ili dipl.ing. matematike

- 12 mjeseci radnog iskustva

- odgovarajuće pedagoške kompetencije (psihološko-pedagoško obrazovanje)

- stručni ispit

Sukladno članku  105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99, 86/12).

3. jednog nastavnika teorijske nastave  - engleskog jezika s punim radnim vremenom  na neodređeno vrijeme – m/ž

Uvjeti za prijam:

- državljanstvo Republike Hrvatske

-  diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički stručni studij odgovarajuće vrste

- 12 mjeseci radnog iskustva

- odgovarajuće pedagoške kompetencije (pedagoško-psihološko obrazovanje

- stručni ispit

Sukladno članku  105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99, 86/12).

4. jednog nastavnika stručno-teorijske  i praktične nastave u obućarskoj struci s punim radnim vremenom na neodređeno vrijeme –m/ž

Uvjeti za prijam:

- državljanstvo Republike Hrvatske

- diplomski sveučilišni studij odnosno diplomski specijalistički stručni studij ili preddiplomski stručni studij odgovarajuće vrste

- 12 mjeseci radnog iskustva

- odgovarajuće pedagoške kompetencije (pedagoško-psihološko obrazovanje)

- stručni ispit

Sukladno članku  105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99).

5. odgajatelja-defektologa s punim radnim vremenom na neodređeno vrijeme  – dva izvršitelja – m/ž

Uvjeti za prijam:

- državljanstvo Republike Hrvatske

-  diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije;diplomski sveučilišni studij iz područja odgojnih znanosti odnosno diplomski specijalistički stručni studij odgovarajuće vrste

- 12 mjeseci radnog iskustva

- stručni ispit

6.  jednog odgajatelja-defektologa s nepunim radnim vremenom (20 sati tjedno) na određeno vrijeme  u zamjenu za polovicu punog radnog vremena za radnicu koja radi skraćeno radno vrijeme –m/ž

Uvjeti za prijam:

- državljanstvo Republike Hrvatske

- diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije;diplomski sveučilišni studij iz područja odgojnih znanosti odnosno diplomski specijalistički stručni studij odgovarajuće vrste

- 12 mjeseci radnog iskustva

- stručni ispit

7. jednog radnog terapeuta s nepunim radnim vremenom (20 sati tjedno) na određeno vrijeme  u zamjenu za polovicu punog radnog vremena za radnicu koja radi skraćeno radno vrijeme –m/ž

Uvjeti za prijam:

- državljanstvo Republike Hrvatske

-  stručni studij radne terapije

- 12 mjeseci radnog iskustva

- stručni ispit

8. jednog fizioterapeuta s punim radnim vremenom na određeno vrijeme  u zamjenu za odsutnog radnika do prestanka okolnosti  - m/ž

Uvjeti za prijam:

- državljanstvo Republike Hrvatske

- stručni studij fizioterapije

- 12 mjeseci radnog iskustva

- stručni ispit

9. jednog logopeda s punim radnim vremenom na neodređeno vrijeme – m/ž

Uvjeti za prijam:

- državljanstvo Republike Hrvatske

- diplomski sveučilišni studij logoterapije/logopedije

- 12 mjeseci radnog iskustva

- stručni ispit

10. jednog socijalnog radnika s nepunim radnim vremenom (20 sati tjedno) na neodređeno vrijeme – m/ž

Uvjeti za prijam:

- državljanstvo Republike Hrvatske

- diplomski sveučilišni studij socijalnog rada

- 12 mjeseci radnog iskustva

- stručni ispit

11. jednog glazboterapeuta s nepunim radnim vremenom (20 sati tjedno) na neodređeno vrijeme – m/ž

Uvjeti za prijam:

- državljanstvo Republike Hrvatske

- preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij glazbene pedagogije ili glazbene umjetnosti ili srednjoškolsko glazbeno obrazovanje

- 12 mjeseci radnog iskustva

- stručni ispit

12. spremačicu s punim radnim vremenom na neodređeno vrijeme – m/ž

Uvjeti za prijam:

- državljanstvo Republike Hrvatske

- NKV/ završena osnovna škola s ili bez iskustva

   

Uz prijavu natjecatelji trebaju priložiti slijedeće:

- domovnica

- diploma/svjedodžba - dokaz o potrebnoj stručnoj spremi

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu (rad. mjest. br.1-11)

- preslika radne knjižice

- uvjerenje o nekažnjavanju i da nije pokrenut istražni ili kazneni postupak

- uvjerenje o stečenim pedagoškim kompetencijama (rad.mje. od 1-4)

- životopis 

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (m/ž).

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave na adresu:

 

Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava, Zagreb, Prilaz Tomislava Špoljara 2,

S naznakom «Za natječaj».

                                                                     Ravnateljica

                                                              Ružica Bosak Kevešević, v.r.

 


KLASA: 003-01/12-01-6

UR. BROJ: 251-270-12-01-1

 

 

Na osnovu članka  40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br.76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 133., članka 134. i članka 135. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 33/12), te članka 50. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava, Upravno vijeće Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava, temeljem Odluke od 17. 07. 2012. poništava natječaj raspisan  dana 09. 05. 2012. i radi uskrate suglasnosti iz st. 3. čl.133. Zakona o socijalnoj skrbi raspisuje ponovljeni

 

N A T J E Č A J

 

za izbor i imenovanje ravnatelja Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava (m/ž)

 

Za ravnatelja/ravnateljicu može biti imenovana osoba koja zadovoljava sljedeće uvjete (prema uvjetima iz članka 134. Zakona o socijalnoj skrbi):

- završen diplomski ili poslijediplomski studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti,

- najmanje pet godina radnog iskustva u struci, od toga najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi,

- da ne postoji zapreka iz članka 205. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi

- kandidat mora imati  hrvatsko državljastvo

    Iznimno, ako se na javni natječaj nije javio ni jedan kandidat koji ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, za ravnatelja doma socijalne skrbi može biti imenovana osoba koja ima završen odgovarajući preddiplomski studij i ispunjava uvjete iz podstavaka 2. i 3. članka 134. Zakona o socijalnoj skrbi

 

Ravnatelja imenuje Upravno vijeće Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava na mandat od četiri godine, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi, a ista osoba može biti ponovo imenovana za ravnatelja.

 

Upravno vijeće Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava će s izabranim kandidatom za radno mjesto ravnatelja, nakon donošenja odluke o imenovanju, sklopiti Ugovor o radu na određeno vrijeme od 4 godine.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku :

- diplomu o stručnoj spremi

- potvrdu o radnom stažu i/ili preslik radne knjižice

- dokaz o hrvatskom državljanstvu

- uvjerenje o nekažnjavanju i da protiv njih nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od  mjesec dana

 - životopis

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se Centru za odgoj i obrazovanje Dubrava, Zagreb, Prilaz  Tomislava Špoljara 2, s naznakom „Natječaj za ravnatelja - ne otvaraj “, u roku od 15 dana od dana objave ovog natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Kandidati će o izboru biti pismeno obavješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava. 


CMS za škole logo
Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava / Prilaz Tomislava Špoljara 2, HR-10000 Zagreb / www.centar-dubrava-zg.skole.hr / ured@centar-dubrava-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju