preskoči na sadržaj

Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava

FIZIOTERAPIJA

Fizioterapija i rehabilitacija u COO Dubrava namijenjena je korisnicima sa funkcionalnim, kognitivnim i tjelesnim oštećenjima, ograničenjima ili onesposobljenošću.

 • Koristeći strategije prevencije i intervencije, fizioterapija održava i unaprjeđuje zdravlje i kvalitetu života naših korisnika.

Kompletnu i kvalitetnu uslugu u tretmanu i liječenju pružaju isključivo prvostupnici fizioterapije stručno educirani dodatnim međunarodno priznatim konceptima i tehnikama:

 • Bobath

 • PNF

 • Hipoterapija

 • McKenzie

 • Mobilizacijske tehnike


Posebnost naše rehabilitacije je individualan pristup, procjena, plan i program, tretmani kroz određene termine tjednog plana rada, te evaluacija prethodno utvrđenih ciljeva.

 Fizioterapijski postupci provode se pod stalnim nadzorom fizioterapeuta. Organizacija poslova fizioterapije vezana je uz turnuse nastave, te se provodi u dvije smjene.

U svrhu dogovorenih ciljeva i metode izbora liječenja, fizioterapija može ponuditi/ uključivati navedene procedure ukoliko ne postoje kontraindikacije:

 • terapiju pokretom

 • manualnu terapiju

 • funkcionalni trening

 • terapijsko jahanje - prostor Udruge „ Don Kihot“

 • elektroterapiju

 • hidroterapiju

 • krioterapiju

 • opskrbu, adaptaciju, održavanje adekvatnih ortopedskih pomagala

 • upute, savjete, fizioterapijsku edukaciju

Radi optimalnog postizanja habilitacijskih i rehabilitacijskih ciljeva koristimo holistički pristup u našem radu. Međusobna suradnja između fizioterapeuta, korisnika, roditelja ili staratelja, članova Stručnog tima, liječnika specijalista, suradnika iz ortopedskih kuća, suradnika iz Udruga, omogućuje nam uspješan i kvalitetan rad, te podiže nivo življenja, organizaciju i integraciju daljnjeg života naših korisnika.

Prostori koje koristimo:

 • dvorana za medicinsku gimnastiku

 • prostorija za elektroterapiju

 • bazen

 • prostor Udruge za terapijsko jahanje „Don Kihot“

RADNA TERAPIJA

Radna terapija je procjenjivanje i terapija kroz upotrebu specifičnih ciljanih aktivnosti. Cilj radne terapije je spriječiti onesposobljenje i udovoljiti osobnim potrebama pojedinca postizanjem maksimalne funkcije i neovisnosti (WFOT).

 

Radnu terapiju u COO Dubrava provode prvostupnici radne terapije i viši radni terapeuti. Dodatno su educirani su za rad po Bobath konceptu,te za provođenje kreativnog stvaralaštva.

Aktivno sudjeluju u edukaciji studenata radne terapije sa Zdravstvenog veleučilišta Zagreb. Članovi su Hrvatske komore zdravstvenih radnika ( HKZR) sa pripadajućim odobrenjima za rad.

Područja djelovanja su im:

-produktivnost

-aktivnosti dnevnog života (ADŽ)

-organizacija slobodnog vremena

 

Radna terapija namijenjena je osobama čije su sposobnosti obavljanja aktivnosti osobne njege,produktivnosti i slobodnog vremena ugrožene ili oštećene razvojem,tjelesnom ozljedom ili bolešću,psihološki,socijalno,kulturno i kombinacijom navedenih.

Sam proces radne terapije sastoji se od četiri bitne točke:

 1. Procjena
 2. Planiranje i pripremanje terapije
 3. Provođenje terapije
 4. Evaluacija

 

U procesu radne terapije radni terapeut holistički sagledava klijenta i kroz radno terapijske procjene otkriva gdje je nastao njegov problem. Procjenjuje njegovo fizičko,psihičko i socijalno stanje,te okolinu u kojoj živi. Određuje smjernice i prioritete za intervenciju,odnosno terapiju, bazirajući se na:

 1. Klijentove želje,potrebe,interese i mogućnosti
 2. Prirodu poremećaja
 3. Kulturno i socijalno okruženje u kojem osoba živi

 

Produktivne aktivnosti korisnika COO Dubrava najvećim dijelom vezane su za proces školovanja. Radni terapeuti u tu svrhu prostorno prilagođavaju radni prostor učenicima,prilagodbe za pisanje,uvježbavanje korištenja asistivne tehnologije u svrhu učenja i prezentiranja stečenog znanja. Provodi se i neuropsihološka procjena, grafomotorički trening i trening kognitivnih vještina koji će poboljšati proces učenja. Surađuju sa roditeljima korisnika i udrugama,u svrhu ergonomskih i drugih prilagodbi za obavljanje produktivnih aktivnosti, u njihovim domovima i zajednici.

 

 

Aktivnosti svakodnevnog života provode sa na temelju inicijalne procjene i individualnog programa rada. Nastoji se postići što veća samostalnost u okviru kognitivnih i perceptivnih mogućnosti korisnika  motoričkim treningom,izradom pomagala,prostornim prilagodbama i uvježbavanjem istih u realnim uvjetima. Surađuju sa roditeljima korisnika i udrugama,u svrhu ergonomskih i drugih prilagodbi za obavljanje aktivnosti svakodnevnog života, u njihovim domovima i zajednici.

 

Organizacija slobodnog vremena provodi se kroz kreativne radionice i kreativne sadržaje, u okviru želja, interesa i mogućnosti korisnika. Kreativnost je važan čimbenik svakog pojedinca  te se i na taj način nastoji poboljšati motorika,percepcija, komunikacija i socijalizacija.


CMS za škole logo
Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava / Prilaz Tomislava Špoljara 2, HR-10000 Zagreb / www.centar-dubrava-zg.skole.hr / ured@centar-dubrava-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju